ПРАВИЛА И МЕРКИ

ПРАВИЛА И МЕРКИ
ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
Настоящите правила и мерки, и публикуването им в страница www.playtime.bg, са допълнение към Общите условия , приложими към индивидуалните договори, сключвани между „Плейтайм” ЕООД , ЕИК – 175126843 , седалище гр. София,Бул. Дондуков № 18 наричано за кратко „Плейтайм” и крайни потребители – физически или юридически лица, относно предоставянето на услугата – достъп до интернет (“услуга” или “услугата”) и в изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/2120, от 25.11.2015 г., за определяне на мерки, гарантиращи дос тъпа до отворен интернет.
Тези правила и мерки обвързват Плейтайм в отношенията му с крайни потребители – физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основани е сключен индивидуален договор, като всеки един заинтересуван потребител има право и би могъл да се позове и да препрати към тях по повод отношенията си с Плейтайм.
(i)
Плейтайм се задължава да изпълнява задълженията си по предоставяне на услугата, при спазване на настоящите правила и мерки и при стриктно спазване на всички нормативни изисквания относно управлението на трафика и поддържането на качеството на услугата.
(ii)
С публикуване на настоящите правила и мерки в страницата www.playtime.bg, Плейтайм информира потребителите, че предоставя услугата – достъп до интернет със следните рекламирана, максимална, минимална и обичайно налична скорост:
При услуга с рекламирани скорости като “максимално достижими”, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps:
Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости;
Минимална скорост – 5% от рекламираните скорости;
Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости;
Скоростите и качеството на услугата за достъп до интернет зависят от :
типа използва на технология; вида на ползваното крайно устройство; натовареността на мрежата; едновременно ползване на услугата от няколко крайни устройства;
(iii)
При предоставяне на услугата достъп до интернет, Плейтайм се задължава да третира еднакво целия трафик, без дискриминация, ограничения и намеса, независимо от подателя и получателя, съдържанието, до което е получен достъпа или което е разпространено, предоставените или използвани приложения и услуги, и използваните крайни устройства. Извън това Плейтайм, при
спазване на всички нормативни изисквания на вътрешното законодателство и правото на ЕС, може да прилага разумни мерки за управление на трафика при спазване на принципите на прозрачност, недискриминационност, пропорционалност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120 от 25.11.2015 г. В тези мерки не ще се включва аблюдение на трафика и те не се прилагат за период, по-дълъг от необходимото.
(iv)
Плейтайм няма да предприема мерки за управление на трафика, надхвърлящи посочените в клауза (iii), изречение второ – разумни мерки, в това число – да блокира, да забавя, да променя, да ограничава, да влошава качеството, да упражнява намеса или наблюдение в специфично съдържание, приложения или услуги, с изключение на случаи, когато това е необходимо и докато трае необход имостта:
1) С цел спазване на закона и действащото национално законодателство, както и правото на ЕС, действащо на територията на Република България, както и с цел спазване на актове на държавни, съдебни или други органи на държавна власт;
2) С цел запазва не на сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;
3) С цел за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата и смекчаване на последствия от извънредни или временни претоварвания на мрежата.
(v)
Изброените, като и зключения в клауза
(iv)
мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на
потребителите – физически лица, съобразно приложимото право. Мерките за управление на трафика може да обхващат обработване на лични данни, единствено, ако това обработване е необход имо и пропроционално за постигане на посочените по – горе цели,
но при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство, както и в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС, в това число и с тези на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Директива 2002/58/ЕО на Европейски парламент и на Съвета;
(vi)
Всеки един потребител на услугата достъп до интеренет,при условие, че е изправна страна по сключения с Плейтайм индивидуален договор, може да упражни правото си да развали едностранно, и занапред същия договор, посредством уведомление и без санкция за заплащане на неустойки, в случай на непрекъснато или редовно повтарящо се
несъответствие между действителните и тук посочените скорости, и други параметри за качество на услугата – достъп до интернет, дължащо се на виновно действие или бездействие от страна на
Плейтайм. Във всички случаи несъответствието, станало повод за
разваляне, следва да бъде установено чрез механи змите за наблюдение, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията гр. София /КРС/.